Industrie

Een industrieschade kan variëren van een klein incident tot een catastrofe. Dit kan een grote druk leggen op het personeel en ingrijpende gevolgen hebben voor de dagelijkse gang van zaken in de  onderneming.

Vergnes Expertise streeft er daarom naar schades snel en efficiënt te behandelen. Om stagnatie te voorkomen, verzoeken we tijdig om voorschotbetalingen zodat opdrachten kunnen worden verstrekt en bestellingen kunnen worden gedaan. Hiermee bereiken we onze belangrijkste doelstelling: een snelle schadebehandeling met een minimum aan ongemak voor u, de verzekerde. Daardoor kunnen de normale bedrijfsactiviteiten zo spoedig mogelijk worden hervat.

Bij complexe schadegevallen leveren wij het beste resultaat door ons hoge niveau van technische expertise te combineren met een omvangrijk en hooggekwalificeerd extern netwerk. In elke fase van de schadebehandeling streven we naar een open dialoog met de klant, zodat we diens wensen en verwachtingen begrijpen en daarnaar kunnen handelen. Ons doel is om samen met de klant een snelle en rechtvaardige oplossing te realiseren die past binnen het raamwerk van de polisdekking.