Verjaring aansprakelijkstelling conform wetgeving

10 mei, 2017 | Nieuws

Zodra een burger bekend is met zowel de schade als met de veroorzaker van de schade begint een verjaringstermijn van vijf jaar te lopen. Deze verjaringstermijn kan door stuiting worden afgebroken en opnieuw beginnen te lopen. Stuiting kan telkenmale worden herhaald, tot een maximaal termijn van twintig jaar (conform Mijnbouwwet dertig jaar) na het ontstaan van de schade, ongeacht de bekendheid met de schade en/of met de veroorzaker. De verjaring blijft van toepassing ook al is uw dossier in behandeling bij de Arbiter Bodembeweging (NCG) en/of het Centrum Veilig Wonen.

Daden van stuiting zijn:

- Een daad van rechtsvervolging zoals het instellen van een rechtsvordering (dagvaarding van de schadeveroorzaker), het instellen van arbitrage of aanvragen van bindend advies of ingaan van een mediation-traject, waarvan de wederpartij onmiskenbaar in kennis is gesteld;

- Een schriftelijke aanmaning waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt;

- Een erkenning van het recht door de schuldenaar.

Wie vijf jaar na de beving van Huizinge op 16 augustus 2012 geen aanmaning aan de NAM en/of EBN (staatsbedrijf) en/of Maatschap Groningen en/of de Staat der Nederlanden heeft doen toekomen of geen daad van rechtsvervolging tegen de NAM c.s. heeft ingesteld uit onrechtmatige daad of uit ongerechtvaardigde verrijking, heeft grote kans zijn aanspraken te verliezen.

U kunt hier een stuitingsbrief downloaden, welke u na het invullen van uw eigen gegevens, kunt versturen naar NAM B.V. (Schepersmaat 2, 9405 TA Assen) of EBN B.V. (Daalsesingel 1, 3511 SV Utrecht).

Artikel 6:96 lid 2 sub b BW